shop by brand
shop by brand
Tools
ADA Softenizer 20
102-302
อุปกรณ์ทำจากแก้วใช้สำหรับบรรจุ ion-exchange ภายในเพื่อลดความกระด้างของน้ำ เหมาะกับตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็กกว่า 60cm
ราคา 5,800 บาท
Out of stock
ADA Softenizer 50
102-312
อุปกรณ์ทำจากแก้วใช้สำหรับบรรจุ ion-exchange ภายในเพื่อลดความกระด้างของน้ำ เหมาะกับตู้พรรณไม้น้ำขนาด 60-90cm
ราคา 6,000 บาท
Out of stock
ADA Softenizer 300
102-322
อุปกรณ์ทำจากแก้วใช้สำหรับบรรจุ ion-exchange ภายในเพื่อลดความกระด้างของน้ำ เหมาะกับตู้พรรณไม้น้ำขนาด 90cm ขึ้นไป
ราคา 7,800 บาท
Out of stock
ADA Ion-Exchange Resin Refill Packet (250 ml)
102-331
สำหรับบรรจุใน Softenizer เพื่อลดความกระด้างของน้ำ
ราคา 400 บาท
In stock
Do!aqua NA Water
140-001
เครื่องกรองน้ำมาตราฐานจาก Do!aqua ช่วยลดคลอรีนและสิ่งสกปรกเช่นโลหะหนักในน้ำประปา
ราคา 3,800 บาท
In stock
Do!aqua RO Kit
140-002
อุปกรณ์เสริมสำหรับ NA Water ทำให้สามารถกรองสารเคมีที่ละลายปนเปื้อนในน้ำประปาออกได้ถึง 99%
ราคา 5,850 บาท
In stock
Do!aqua DI Kit
140-003
อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับ NA Water และ RO Kit เพื่อการกรองน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุด ช่วยกรองสารปนเปื้อนในน้ำออกได้ถึง 99.99%
ราคา 2,200 บาท
In stock
Do!aqua Natural Cotton Filter (replacement)
140-0011
ไส้กรองน้ำทำจากฝ้ายความหนาแน่นสูง สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำประปาเช่นโลหะหนักและลดภาระของไส้กรองคาร์บอน
ราคา 400 บาท
In stock
Do!aqua Carbon Block Filter HD30 (replacement)
140-0014
ไส้กรองคาร์บอนความหนาแน่นสูงให้ประสิทธิภาพในการกรองคลอรีน โดยไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำ และให้อัตราการไหลของน้ำสูง
ราคา 780 บาท
In stock
Do!aqua Carbon Block Filter HD300 (replacement)
140-0015
ไส้กรองคาร์บอนประสิทธิภาพสูงสุด น้ำที่ผ่านการกรองใหม่ๆจะมีค่า pH สูงชั่วคราว ต้องพักน้ำก่อนใช้งานหากต้องใช้กับตู้ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อค่า pH
ราคา 1,950 บาท
In stock