shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Carbon Block Filter HD30 (replacement)
In stock
ราคา 780 บาท
Add to cart
Do!aqua Carbon Block Filter HD30 (replacement)
Product Description
 
ไส้กรองคาร์บอนความหนาแน่นสูงให้ประสิทธิภาพในการกรองคลอรีน โดยไม่มีผลต่อค่า pH ของน้ำ และให้อัตราการไหลของน้ำสูง