shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Carbon Block Filter HD300 (replacement)
In stock
ราคา 1,950 บาท
Add to cart
Do!aqua Carbon Block Filter HD300 (replacement)
Product Description
 
ไส้กรองคาร์บอนประสิทธิภาพสูงสุด น้ำที่ผ่านการกรองใหม่ๆจะมีค่า pH สูงชั่วคราว ต้องพักน้ำก่อนใช้งานหากต้องใช้กับตู้ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อค่า pH