shop by brand
shop by brand
Test kits
ADA Pack Checker (TH) 5 Tests
103-202
ชุดตรวจค่าความกระด้างรวมของน้ำคุณภาพสูงใช้งานง่ายจาก ADA
ราคา 420 บาท
In stock
ADA Pack Checker (COD) 5 Tests
103-204
ชุดตรวจค่า COD ที่บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำในตู้ คุณภาพสูงใช้งานง่ายจาก ADA
ราคา 420 บาท
In stock
ADA Drop Checker
103-302
อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำ
ราคา 1,800 บาท
In stock
ADA pH Kit
103-303
สารละลายสำหรับวัดค่า pH ในน้ำ
ราคา 550 บาท
In stock