shop by brand
shop by brand
Accessories
ADA Cabochon Ruby
102-512
วาล์วกันน้ำย้อนที่คงทนใช้งานได้ยาวนานและสวยงามในเวลาเดียวกัน
ราคา 1,950 บาท
In stock
ADA Check Valve (one-way flow valve)
101-504
วาล์วกันน้ำย้อนคุณภาพดีจาก ADA
ราคา 250 บาท
In stock
ADA Gray Parts Set
101-506
อุปกรณ์สีเทาสำหรับติดตั้งตัวการจาย CO2
ราคา 430 บาท
In stock
ADA Clear Parts Set
101-507
อุปกรณ์สีโปร่งใสสำหรับติดตั้งตัวการจาย CO2
ราคา 430 บาท
In stock
ADA PS-SC Speed Controller Std.
110-061
วาล์วปรับปริมาณการจ่าย CO2 แบบละเอียด สามารถควบคุมการให้ CO2 อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการให้ CO2 ในอัตราที่น้อยกว่า 1 ฟองต่อวินาที
ราคา 680 บาท
In stock
ADA PS-SCG Speed Controller-G
110-062
วาล์วปรับปริมาณการจ่าย CO2 แบบละเอียด สามารถควบคุมการให้ CO2 อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการให้ CO2ในอัตรามากกว่า 1 ฟองต่อวินาที
ราคา 1,220 บาท
In stock