shop by brand
shop by brand
Substrate additives
ADA Bacter 100
104-111
แบคทีเรียที่มีประโยชน์สำหรับพื้นปลูกที่อยู่ในภาวะจำศีลมากกว่า 100 ชนิด
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Clear Super
105-021
ผลิตจากถ่านกัมมันต์และกรดอินทรีย์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์กับพื้นปลูก
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Tormaline BC
104-113
ส่วนประกอบของถ่านไม้ไผ่ที่ช่วยดูดซับของเสียอินทรีย์ ช่วยปรับปรุงสภาพพื้นปลูกให้ดีขึ้นเมื่อใช้โรยพื้นปลูกตั่้งแต่เริ่มตั้งตู้ใหม่
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Bacter Ball
104-112
แบคทีเรียที่มีประโยชน์สำหรับพื้นปลูกที่อยู่ในภาวะจำศีลมากกว่า 100 ชนิดที่อยู่ในรูปแบบก้อนทรงกลม
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Iron Bottom
104-101
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Iron Bottom Long
104-102
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 820 บาท
In stock
ADA Multi Bottom
104-103
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Multi Bottom Long
104-104
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 820 บาท
In stock