shop by brand
shop by brand
Substrate fertilizer
ADA Iron Bottom
104-101
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Iron Bottom Long
104-102
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และธาตุเหล็ก (Iron) เหมาะกับพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne)
ราคา 820 บาท
In stock
ADA Multi Bottom
104-103
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 580 บาท
In stock
ADA Multi Bottom Long
104-104
ปุ๋ยฝังที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
ราคา 820 บาท
In stock