shop by brand
shop by brand
Aqua conditioners
ADA CHLOR-OFF
103-051
น้ำยากำจัดคลอรีนในน้ำประปา
ราคา 220 บาท
In stock
ADA VITA-MIX
103-053
น้ายาปรับน้ำประปาให้ใกล้เคียงกับน้ำในแม่น้ำธรรมชาติ
ราคา 325 บาท
In stock
ADA CLEAR WATER
103-057
นำ้ยาช่วยกำจัดความขุ่นของน้ำและตะไคร่น้ำ
ราคา 450 บาท
In stock
ADA SOFT WATER
103-055
น้ำยาปรับสภาพน้ำให้เป็นกรดอ่อน
ราคา 325 บาท
In stock
ADA Aqua Conditioner Blackwater (250 ml)
103-034
ช่วยสร้างสภาพของน้ำในตู้ให้เหมือนกับแหล่งน้ำในป่าฝนเขตร้อน
ราคา 350 บาท
In stock
ADA Aqua Conditioner Rio Base (250 ml)
103-035
ช่วยลดความระคายเคืองเยื่อบุผิวและเหงือกของปลา รวมถึงวิตามินหลายชนิด กรดฮิวมิก และช่วยลดความเป็นพิษของโลหะหนักในน้ำ
ราคา 750 บาท
In stock