shop by brand
shop by brand
ADA
Bacter Ball
In stock
ราคา 580 บาท
Add to cart
ADA Bacter Ball
Product Description
 
Bacter Ball คือ Bacter 100 ประกอบด้วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์สำหรับพื้นปลูกที่อยู่ในภาวะจำศีลมากกว่า 100 ชนิดที่อยู่ในรูปแบบก้อนทรงกลม ที่สามารถนำมาวางบนพื้นปลูกหรือใส่ไว้ในเครื่องกรองแบบแยกส่วนนอกตู้ ช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่มีประโยชน์สำหรับพื้นปลูก