shop by brand
shop by brand
ADA
Softenizer 20
out of stock
ราคา 5,800 บาท
Add to cart
ADA Softenizer 20
Product Description
 
Softenizer เป็นอุปกรณ์ทำจากแก้วใช้สำหรับบรรจุ ion-exchange ภายในเพื่อลดความกระด้างของน้ำ น้ำจากเครื่องกรองนอกตู้ที่ไหลผ่านภายใน softenizer ซึ่งบรรจุเรซินไว้ จะช่วยลดความกระด้างของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวของเรซินขณะมีน้ำไหลผ่านยังดูสวยงามไม่รบกวนความสวยงามโดยรวมของตู้พรรณไม้น้ำ
* Softenizer 20 มีขนาดเหมาะกับตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็กกว่า 60cm ที่มีขนาดท่อน้ำระบบกรอง Ø13mm