shop by brand
shop by brand
Do!aqua
RO Kit
In stock
ราคา 5,850 บาท
Add to cart
Do!aqua RO Kit
Product Description
 
น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงพรรณไม้น้ำและปลาสวยงาม RO Kit สามารถกรองสารเคมีที่ละลายปนเปื้อนในน้ำประปาออกได้ถึง 99% RO Kit ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองแต่จำเป็นต้องต่อกับ NA Water ก่อนการใช้งาน