shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty STEP 1 (500 ml)
out of stock
ราคา 750 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty STEP 1 (500 ml)
Product Description
 
STEP 1 ประกอบด้วย ธาตุอาหารรองในปริมาณสมดุลกับความต้องการของพรรณไม้น้ำ ช่วยส่งเสริมการแตกของใบอ่อนในระยะแรกของการตั้งตู้พรรณไม้น้ำใหม่
* แนะนำให้ใช้ STEP 1 ในระยะเริ่มตั้งตู้จนถึง 3 เดือนแรก