shop by brand
shop by brand
ADA
Utricularia graminifolia
In stock
ราคา 250 บาท
Add to cart
ADA Utricularia graminifolia
Product Description
 
รู้จักในชื่อ หญ้ากระดาษ สามารถเติบโตได้อย่างหนาแน่นทำให้เหมาะใช้เป็นไม้หน้าตู้