shop by brand
shop by brand
Mizu Kuza
Utricularia graminifolia
In stock
ราคา 280 บาท
Add to cart
Mizu Kuza Utricularia graminifolia
Product Description
 
รู้จักในชื่อ หญ้ากระดาษ สามารถเติบโตได้อย่างหนาแน่นทำให้เหมาะใช้เป็นไม้หน้าตู้