shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty Neutral K 180ml.
In stock
ราคา 325 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty Neutral K 180ml.
Product Description
 
การเสริมธาตุไปตัสเซียมให้กับตู้พรรณไม้น้ำ ปุ๋ย Green Brighty Neutral K ช่วยกระตุ้นขบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำโดยไม่ทำให้ค่า pH และ KH ของน้ำเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับตู้พรรณไม้น้ำส่วนใหญ่ที่ชอบน้ำอ่อนซึ่งมีการดูแลรักษาเป็นระยะเวลานาน