shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty Iron 180ml.
In stock
ราคา 325 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty Iron 180ml.
Product Description
 
เมื่อพรรณไม้น้ำขาดธาตุเหล็กจะส่งผลทำให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลและเจริญเติบโตช้า การให้ Green Brighty Iron จะช่วยเพิ่มสีของใบและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ