shop by brand
shop by brand
ADA
Unzan Stone XL
กล่อง
In stock
ราคา 5,500 บาท
Add to cart
ADA Unzan Stone XL
Product Description
 
หินภูเขาไฟธรรมชาติ ผ่านการปรับรูปร่างแบบภูเขาและมีหลุมที่สามารถวาง Wabi-kusa หรือปลูกพรรณไม้น้ำได้