shop by brand
shop by brand
ADA
Unzan Stone L
กล่อง
In stock
ราคา 4,600 บาท
Add to cart
ADA Unzan Stone L
Product Description
 
หินภูเขาไฟธรรมชาติ ผ่านการปรับรูปร่างแบบภูเขาและมีหลุมที่สามารถวาง Wabi-kusa หรือปลูกพรรณไม้น้ำได้