shop by brand
shop by brand
NISSO
NISSO Extra Pipe
out of stock
ราคา 250 บาท
Add to cart
NISSO NISSO Extra Pipe
Product Description
 
ท่อสำหรับใช้ร่วมกับ Nisso Bio Filter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองด้วยการเพิ่มอัตราการไหลของน้ำผ่าน Substrate เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตู้ที่ต้องการคุณภาพน้ำดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้กุ้งสวยงามอย่าง Red Bee, Black Shadow ฯลฯ