shop by brand
shop by brand
Bio Culture
Bio Culture SMW
ปริมาตร 1 ลิตร
In stock
ราคา 2,950 บาท
Add to cart
Bio Culture Bio Culture SMW
Product Description
 
สารละลายที่มีแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ประกอบด้วยแร่ธาตุกว่า 20 ชนิดในปริมาณสมดุลและเข้มข้นสูง มีประโยชน์ต่อแบคทีเรียในระบบกรองทำให้คุณภาพน้ำดีอยู่เสมอ สามารถใช้ได้กับปลาน้ำจืดและทะเล รวมถึงปลาคาร์ฟ (ในกรณีปลาที่อาศัยในน้ำอ่อนอาจใช้ในปริมาณน้อยได้
การใช้เป็นประจำร่วมกับ Bioculture 2000 จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดีเกือบ 100%

วิธีการการใช้:
สำหรับการใช้ครั้งแรก ใช้ Bioculture SMW 10ml ต่อน้ำ 100ลิตร 5 วันติดต่อกัน สำหรับตู้ปลาน้ำจืด
จากนั้นใช้ Bioculture SMW 10ml ต่อน้ำ 20 ลิตร 1-2สัปดาห์ต่อครั้ง หรือหลังเปลี่ยนน้ำ
*ในกรณีน้ำทะเลให้ใช้ปริมาณ 1ใน2 หรือ 1ใน3 ที่ใช้กับน้ำจืด