shop by brand
shop by brand
EBITEN
UM-10
น้ำหนัก 30 กรัม
In stock
ราคา 700 บาท
Add to cart
EBITEN UM-10
Product Description
 
มีส่วนประกอบของ แร่ธาตุธรรมชาติ เอนไซม์ และ ซิลิก้าบริสุทธ์ิจากญี่ปุ่น ให้ผลดีอย่างยิ่งในการรักษาและเพิ่มสีแดงของกุ้ง red bee (ชนิดผง)