shop by brand
shop by brand
EBITEN
Mironekton
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
In stock
ราคา 1,000 บาท
Add to cart
EBITEN Mironekton
Product Description
 
ก้อนแร่ธาตุ Mironekton จากการทับถมซากพืชซากสัตว์ในน้ำทะเลเป็นเวลายาวนาน สามารถละลายแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำสีแดง ควบคุมค่า pH ของน้ำ การเจริญเติบโตของกุ้งและปลา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ลดกลิ่นเหม็น
แนะนำให้ใช้ประมาณ 300 กรัมต่อน้ำ 50 ลิตร