shop by brand
shop by brand
EBITEN
UB-75
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร
In stock
ราคา 700 บาท
Add to cart
EBITEN UB-75
Product Description
 
สารประกอบที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายสารพิษตกค้างในตู้กุ้ง
เติม 80 ml ต่อน้ำ 60 ลิตรสำหรับตู้ตั้งใหม่ และใช้ครึ่งหนึ่งสัปดาห์ละครั้งหลังเปลี่ยนน้ำ