shop by brand
shop by brand
EBITEN
UM-75
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร
In stock
ราคา 700 บาท
Add to cart
EBITEN UM-75
Product Description
 
มีส่วนประกอบของ แร่ธาตุธรรมชาติ เอนไซม์ และ ซิลิก้าบริสุทธิ์จากญี่ปุ่น ให้ผลดีอย่างยิ่งในการรักษาและเพิ่มสีแดงของกุ้ง red bee (ชนิดน้ำ)