shop by brand
shop by brand
MINITEM
Ebi Dokan (dark brown)
In stock
ราคา 350 บาท
Add to cart
MINITEM Ebi Dokan (dark brown)
Product Description
 
ท่อเซรามิก สำหรับเป็นที่หลบอาศัยของกุ้งแคระและปลาบู่ ผลิตภัณฑ์ Hand Made (made in Japan)