shop by brand
shop by brand
Shirakura
Liquid Mineral 100ml
out of stock
ราคา 550 บาท
Add to cart
Shirakura Liquid Mineral 100ml
Product Description
 
Shirakura Liquid Mineral Ca+ จะเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อความแข็งแรงของกุ้งในน้ำ และเพิ่มค่าความกระด้างรวมของน้ำ (dGH) เป็นที่ทราบกันดีว่าในกรณีที่น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งเป็นน้ำอ่อนมาก จะเกิดภาวะขาดแร่ธาตุได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คุณภาพของสีของกุ้งแย่ลงรวมถึงปัญหาการลอกคราบ รวมไปถึงจุลชีพที่มีความสำคัญที่อาศัยอยู่ทั้งในระบบกรองและในดินจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้คุณภาพของน้ำลดลงตามลำดับ ค่า KH ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์กุ้ง Red Bee คือ 0-2 และค่า pH ควรจะน้อยกว่า 7 เพื่อป้องการการเกิดแอมโมเนีย แต่การจัดการให้ได้ค่าดังกล่าวในน้ำนั้นมักจะส่งผลทำให้ค่า dGH นั้นตำ่มากเกินไปด้วย ในกรณีนี้แนะนำให้ใช้ Liquid Mineral Ca+ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กุ้งตาย โดยการเพิ่มค่า dGH แต่จะไม่ส่งผลต่อค่า KH เพื่อกุ้งที่มีสุขภาพดีและมีเปลือกแข็งแรง Mr.Shirakura แนะน้ำให้น้ำมีค่า dGH เท่ากับหรือมากกว่า 5