shop by brand
shop by brand
Power House
Micro House Pack
In stock
ราคา 750 บาท
Add to cart
Power House Micro House Pack
Product Description
 
ประกอบด้วยแบคทีเรียแห้ง 9 ชนิดในภาวะจำศีล สารกระตุ้นการทำงานของแบคทีเรียจากภาวะจำศีล เอนโซม์ย่อยสลายของเสียจากสารอินทรีย์ 4 ชนิด และถ่านกัมมันต์ (activated carbon) คุณภาพสูงบรรจุในซองปิดผนึก ช่วยปรับน้ำให้มีคุณภาพในอุดมคติเมื่อเริ่มตั้งตู้ขนาดใหญ่เพื่อเตรียมตู้ให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงปลาหรือพรรณไม้น้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้น

MicroHouse Pack จำหน่ายชุดละ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นบรรจุแยกในซองอลูมิเนียม