shop by brand
shop by brand
Power House
Micro House
In stock
ราคา 750 บาท
Add to cart
Power House Micro House
Product Description
 
ชุด MicroHouse ประกอบด้วย MicroHouse Pack 2 ชิ้นและ MicroHouse Stick ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเดียวกับ Power House มีคุณภาพสูงและกล่องบรรจุเฉพาะสำหรับ MicroHouse บรรจุ Stick ในกล่องแล้วนำไปติดกระจกภายในตู้ปลาในบริเวณที่มีการไหลเวียนน้ำที่ดีโดยใช้จุกยางที่มีให้ในชุด เพียงเท่านี้การติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์