shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Do Scissors M (Curve Type)
In stock
ราคา 1,250 บาท
Add to cart
Do!aqua Do Scissors M (Curve Type)
Product Description
 
Do Scissors M (Curve type) เป็นกรรไกรตัดแต่งไม้น้ำชนิดยาว มีก้านกรรไกรยาวกว่าแบบ S ออกแบบมาสำหรับตัดแต่งไม้น้ำในตู้ขนาดเล็กในส่วนที่เอื้อมเข้าถึงยาก ใบมีดเป็นลักษณะใบมีดโค้งเหมาะสำหรับตัดแต่งพรรณไม้น้ำที่อยู่บริเวณพื้นตู้
Do Scissors M (Curve type) มีความยาว 230 มม.