shop by brand
shop by brand
Do!aqua
CO2 Diffuse
In stock
ราคา 1,300 บาท
Add to cart
Do!aqua CO2 Diffuse
Product Description
 
CO2 Diffuse เป็นอุปกรณ์ที่รวมเอาตัวนับฟอง (bubble counter) กับหัวกระจายฟอง (diffuser) เข้าไว้ด้วยกัน ผลิตจากแก้วคุณภาพดีช่วยให้ปล่อยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ