shop by brand
shop by brand
ADA
The Last Amazon
In stock
ราคา 2,600 บาท
Add to cart
ADA The Last Amazon
Product Description
 
หนังสือภาพป่าเขตร้อนของประเทศในอเมริกาใต้ ที่ Takashi Amano ใช้เวลากว่า 10 ปีในการเดินทางสำรวจ เหมือนเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ของสถานะการของป่า Amazon รวมถึงปัญหาการทำลายป่าและสภาพแวดล้อม ปัญหาการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ เหมือนเป็นการส่งสาส์นเพื่อให้มนุษย์ได้ตระหนักถึงอนาคตของโลกและมนุษยชาติ