shop by brand
shop by brand
ADA
Photo book 'SADO -To Primitive Forest from Bottom of Sea' English Version
In stock
ราคา 1,350 บาท
Add to cart
ADA Photo book 'SADO -To Primitive Forest from Bottom of Sea' English Version
Product Description
 
หนังสือรวมภาพถ่ายธรรมชาติอันสมบูรณ์ของป่าบนเกาะ SADO ผลงานของ Takashi Amano เก็บทุกรายละเอียดผ่านในทุกๆฤดู ในทุกภูมิทัศน์จากใต้ทะเล ชายฝั่ง ลำธาร ผื่นป่าบนเกาะ การเรียนรู้จากธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานสำคัญและจำเป็นในการจัดตู้พรรณไม้น้ำในแบบ Nature Aquarium