shop by brand
shop by brand
ADA
Pro-Scissors L
In stock
ราคา 4,400 บาท
Add to cart
ADA Pro-Scissors L
Product Description
 
Pro-Scissors กรรไกรตัดแต่งพรรณไม้น้ำรุ่นมืออาชีพ สามารถใช้งานตัดแต่งพรรณไม้น้ำได้หลากหลายรูปแบบ มีความยาวมากกว่ากรรไกรรุ่น Trimming Scissors จึงสามารถใช้ได้ดีกับตู้ที่มีความลึกมาก
* กรรไกรมีความยาว 355mm