shop by brand
shop by brand
ADA
Pro-Scissors Angle
In stock
ราคา 4,000 บาท
Add to cart
ADA Pro-Scissors Angle
Product Description
 
ใบมีดของ Pro-Scissors Angle มีส่วนของใบมีดทำมุม 45 องศากับด้ามกรรไกร ทำให้สามารถตัดแต่งพรรณไม้น้ำได้แม่นยำ แม้ใช้ในบริเวณขอนไม้ที่วางในแนวเอียง
* กรรไกรมีความยาว 190mm