shop by brand
shop by brand
ADA
Pro-Scissors Wave
In stock
ราคา 4,900 บาท
Add to cart
ADA Pro-Scissors Wave
Product Description
 
Pro-Scissors Wave สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายเช่นการตัดแต่งพรรณไม้น้ำที่ต้องการรายละเอียดในตู้ขนาดเล็กที่ต้องวางกรรไกรทำมุมชั้นมาก และการตัดแต่งในพื้นที่มากๆที่ต้องวางกรรไกรมุมต่ำ และการตัดแต่งพรรณไม้น้ำบริเวณหน้าตู้