shop by brand
shop by brand
ADA
Pro-Scissors Short (Straight Type)
In stock
ราคา 3,500 บาท
Add to cart
ADA Pro-Scissors Short (Straight Type)
Product Description
 
กรรไกรตัดแต่งพรรณไม้น้ำชนิดสั้นแบบใบมีดตรง ออกแบบสำหรับการตัดแต่งพรรณไม้น้ำก่อนลงปลูก และตัดแต่งพรรณไม้น้ำที่อยู่ใกล้ผิวน้ำ ชนิดใบมีดตรงเหมาะสำหรับการตัดแต่งไม้ข้อที่มีลำต้นค่อนข้างหนา
* กรรไกรมีความยาว 170mm