shop by brand
shop by brand
ADA
Multi Bottom
In stock
ราคา 580 บาท
Add to cart
ADA Multi Bottom
Product Description
 
ปุ๋ยฝัง Multi Bottom เป็นปุ๋ยฝังชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่ต้องการรื้อพื้นปลูกเพื่อเปลี่ยนดินปลูก การใช้ปุ๋ยฝังจะช่วยให้พื้นที่ปลูกมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
Multi Bottom มีขนาดแท่งยาว 25 มม.