shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty Special SHADE (250 ml)
In stock
ราคา 450 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty Special SHADE (250 ml)
Product Description
 
Green Brighty Special Shade คือปุ๋ยน้ำที่ผลิตขึ้นสำหรับพรรณไม้น้ำที่ชอบอยู่ในร่มเงา อย่างเช่น คริป (Cryptocoryne) ประกอบด้วยธาตโปตัสเซียมในประมาณสูงซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก และยังเหมาะสำหรับพรรณไม้น้ำประเภทที่ชอบอยู่ในน้ำที่มีค่า KH ต่ำ