shop by brand
shop by brand
Twinstar
Twinstar Twinstar M3
TS010
TWINSTAR M3 สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตขอ พรรรไม้น้ำ
ราคา 3,750 บาท
In stock
Twinstar TWINSTAR M5
TS013
TWINSTAR M5 สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตขอ พรรรไม้น้ำ
ราคา 4,500 บาท
In stock
Twinstar Twinstar Nano
TS003
TWINSTAR NANO สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตขอ พรรรไม้น้ำ
ราคา 5,000 บาท
In stock
Twinstar Twinstar NANO+
TS017
TWINSTAR NANO+ สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของ พรรณไม้น้ำ
ราคา 6,200 บาท
In stock
Twinstar TWINSTAR YOTTA
TS016
TWINSTAR YOTTA มีความสามารถฆ่าเชื้อมากว่า 2 เท่า และมีอายุการใช้งานนานกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับ UV sterilizer
ราคา 5,000 บาท
In stock
Twinstar TWINSTAR YOTTA+
TS018
TWINSTAR YOTTA+ ป้องการโรคสำหรับปลาสวยงามในตู้ปลาในบ้านและยังสามารถหยุดการเกิดตะไคร่น้ำ
ราคา 6,200 บาท
In stock
Twinstar TWINSTAR SHRIMP 50
TS015
TWINSTAR SHRIMP 50 เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยปกป้องกุ้งสวยงามของคุณจากโรคของกุ้ง
ราคา 4,300 บาท
In stock