shop by brand
shop by brand
ADA
Unzan Stone M
กล่อง
In stock
ราคา 4,800 บาท
Add to cart
ADA Unzan Stone M
Product Description
 
หินภูเขาไฟธรรมชาติ ผ่านการปรับรูปร่างแบบภูเขาและมีหลุมที่สามารถวาง Wabi-kusa หรือปลูกพรรณไม้น้ำได้