shop by brand
shop by brand
Twinstar
Twinstar NANO+
In stock
ราคา 6,200 บาท
Add to cart
Twinstar Twinstar NANO+
Product Description
 
TWINSTAR NANO+

สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตขอ พรรรไม้น้ำ สามารถหยุดตะไคร่ เส้นผม, เกลียว, สีน้ำตาล, สีน้ำเงินแกมเขียว, จุดเขียว, ฝุ่นเขียว, ขนเขียวสั้น ไม่สามารถหยุดตะไคร่ที่เป็นสาเหตุของน้ำเขียว (Eugmeana) และตะไคร่แปรงขนดำ เหมาะสำหรับตู้ขนาด 50-100ลิตร ในโหมดการทำงาน M1 ตู้ขนาด 100-200ลิตรในโหมดการทำงาน M2 และตู้ขนาด 200-250ลิตรในโหมดการทำงาน M3

TWINSTAR หยุดการเกิดของตะไคร่น้ำ ทำไมต้องใช้ TWINSTAR เพื่อหยุดการเกิดของไคร่น้ำ TWINSTAR สามารถหยุดการเกิดของตะไคร่เขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในตู้ปลา แต่จะช่วยกำจัดสปอร์ไม่ให้แพร่กระจายและขยายจำนวนตะไคร่ ฟองละเอียดจาก TWINSTAR จะทำลายผนังเซลของตะไคร่เขียว โดยไม่เป็นพิษกับ aerobic bacteria ที่มีประโยชน์ ช่วยให้พรรณไม้น้ำสามารถเติบโตได้ดีจากการหยุดการเติบโตของตะไคร่บนพรรณไม้น้ำ ทำให้พรรณไม้น้ำสามารถดูดซึมสารอาหารส่วนเกินที่จะไปกระตุ้นการเติบโตของตะไคร่น้ำอีกทีหนึ่ง จึงช่วยสร้างวัฏจักรของระบบนิเวศน์ที่สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อมือใหม่สามารถทำตู้พรรณไม้น้ำที่สมบูรณ์สวยงามได้ ความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ เราต้องทำงานหนักเพื่อหยุดปัญหาตะไคร่น้ำ เราต้องเปลี่ยนน้ำเพื่อลดสารอาหารส่วนเกินในช่วงแรก และบางครั้งเราต้องควบคุมแสงสว่างอีกด้วย และหากวิธีที่กล่าวมายังไม่เพียงพอเราก็จำเป็นต้องใส่กุ้งยามาโตะจำนวนมาเพื่อกำจัดตะไคร่เขียวเหล่านั้นออกไป มันเป็นเรื่องยากที่จะใส่กุ้ง ยามาโตะ ในช่วงแรกของการตั้งตู้ที่พรรณไม้น้ำยังมีระบบรากที่ไม่แข็งแรง ความสามารถในการจัดการกับปัญหาตะไคร่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพคือความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ รวมถึงการควบคุมสารอาหารส่วนเกินในตู้พรรณไม้น้ำก็เป็นความแตกต่างของมือใหม่กับมืออาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการจัดตู้พรรณไม้น้ำที่สวยงาม

เพราะอะไร TWINSTAR ช่วยทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้ดีและเร็วขึ้น Law of minimum เป็นกฎที่มีความสำคัญอย่างมากกับพฤษศาสตร์ พืชต้องการปัจจัยหลายอย่างในการเจริญเติบโต (สารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสง ฯลฯ) หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง การเจริญเติบโตของพืชจะถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่ขาดไปนี้ ในดินพื้นปลูกของตู้ที่ set up ใหม่ จะมีปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม อยู่มากแต่อาจขาดธาตุอาหารรอง พรรณไม้น้ำจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีธาตุอาหารเพียงพอเท่านั้น

TWINSTAR ช่วยเพิ่มปริมาณ ธาตุอาหารรองทีขาดไป และลดตะไคร่น้ำที่ปิดกั้นแสงออกไปทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้อย่างรวดเร็ว