shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Do Scissors M
In stock
ราคา 1,250 บาท
Add to cart
Do!aqua Do Scissors M
Product Description
 
Do Scissors M เป็นกรรไกรตัดแต่งไม้น้ำชนิดยาว มีก้านกรรไกรยาวกว่าแบบ S ออกแบบมาสำหรับตัดแต่งไม้น้ำในตู้ขนาดเล็กในส่วนที่เอื้อมเข้าถึงยาก ใบมีดเป็นลักษณะตรงเหมาะสำหรับการตัดแต่งไม้ข้อที่มีลำต้นค่อนข้างหนา
Do Scissors M มีความยาว 230 มม.