shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Do Scissors S
In stock
ราคา 1,150 บาท
Add to cart
Do!aqua Do Scissors S
Product Description
 
Do Scissors S เป็นกรรไกรตัดแต่งไม้น้ำชนิดสั้น ออกแบบสำหรับการตัดแต่งพรรณไม้น้ำก่อนลงปลูก และตัดแต่งไม้น้ำในตู้สำหรับตู้ขนาดเล็ก ใบมีดเป็นลักษณะตรงเหมาะสำหรับการตัดแต่งไม้ข้อที่มีลำต้นค่อนข้างหนา
Do Scissors S มีความยาว 145 มม.