shop by brand
shop by brand
ADA
Iron Bottom
In stock
ราคา 580 บาท
Add to cart
ADA Iron Bottom
Product Description
 
ปุ๋ยฝัง Iron Bottom เป็นปุ๋ยฝังชนิดแท่งที่ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง (Trace element) และเคลือบผิวด้วยธาตุเหล็ก (Iron) ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำประเภท อะเมซอน (Ecinodorus) และ คริป (Cryptocotyne) โดยเฉพาะ ในกรณีที่ไม่ต้องการรื้อพื้นปลูกเพื่อเปลี่ยนดินปลูก การใช้ปุ๋ยฝังจะช่วยให้พื้นที่ปลูกมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของไม้น้ำ
Iron Bottom มีขนาดแท่งยาว 25 มม.