shop by brand
shop by brand
ADA
Green Bacter (50 ml)
In stock
ราคา 780 บาท
Add to cart
ADA Green Bacter (50 ml)
Product Description
 
Green Bacter ผลิตจากกรดอินทรีย์ สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบกรอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับตู้พรรณไม้น้ำตั้งใหม่ และ ใช้หลังการเปลี่ยนน้ำทุกครั้่ง