shop by brand
shop by brand
ADA
Green Brighty STEP 2 (500 ml)
In stock
ราคา 750 บาท
Add to cart
ADA Green Brighty STEP 2 (500 ml)
Product Description
 
STEP 2 ประกอบด้วยธาตุอาหารเหล็กในประมาณมากเป็นพิเศษ เนื่องจากธาตุอาหารเหล็กมีความจำเป็นในช่วงที่พรรณไม้น้ำมีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น
* แนะนำให้ใช้ในช่วงตู้พรรณไม้น้ำอายุ 3 เดือนจนถึง 1 ปี